Methyl 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate

Methyl 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate