8-methoxy-3-nitro-2-phenyl-2H-chromene

8-methoxy-3-nitro-2-phenyl-2H-chromene