2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine

2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine