2,4-Dichloro-1-(4-chlorophenoxy)benzene

2,4-Dichloro-1-(4-chlorophenoxy)benzene