1-Chloro-2-(chlorophenylmethyl)benzene

1-Chloro-2-(chlorophenylmethyl)benzene