2-[(4-methylphenyl)thio]ethanamine

2-[(4-methylphenyl)thio]ethanamine