Methyl 3-methyl-2-(methylthio)-6-nitrobenzothiazolium sulphate

Methyl 3-methyl-2-(methylthio)-6-nitrobenzothiazolium sulphate