2-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]benzoic acid

2-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]benzoic acid