5,5-Dimethyl-2-phenyl-4-thiazolidinecarboxylic acid

5,5-Dimethyl-2-phenyl-4-thiazolidinecarboxylic acid