1-phenyl-5-(1-phenyltetrazol-5-yl)tetrazole

1-phenyl-5-(1-phenyltetrazol-5-yl)tetrazole