alpha-Methyl-m-methoxy-DL-phenylalanine

alpha-Methyl-m-methoxy-DL-phenylalanine