3-(2-METHOXY-1-METHYLETHOXY)-1-PROPANAMINE

3-(2-METHOXY-1-METHYLETHOXY)-1-PROPANAMINE