Sydnone, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-

Sydnone, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-