(9-Anthrylmethylene)malononitrile

(9-Anthrylmethylene)malononitrile