2,2',3,3',4,5-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',4,5-HEXACHLOROBIPHENYL