2-CHLORO-1-(4-ETHYLPHENYL)-2-METHYL-1-PROPANONE

2-CHLORO-1-(4-ETHYLPHENYL)-2-METHYL-1-PROPANONE