Sydnone, 3-(2-naphthyl)-

Sydnone, 3-(2-naphthyl)-