3-Indazolinone, 2-phenyl-

3-Indazolinone, 2-phenyl-