4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine

4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine