4-Bromophenyl chloromethyl sulfone

4-Bromophenyl chloromethyl sulfone