3-(2-Chloro-1-methylethylidene)carbazamidine

3-(2-Chloro-1-methylethylidene)carbazamidine