4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]quinazoline

4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]quinazoline