[(2-Chloro-2-propenyl)oxy]benzene

[(2-Chloro-2-propenyl)oxy]benzene