2,2',3,3',5,6'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',5,6'-HEXACHLOROBIPHENYL