2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl

2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl