2,2',3,3',5,6-Hexachlorobiphenyl

2,2',3,3',5,6-Hexachlorobiphenyl