2,2',3,3',4,5,5',6,6'-NONACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-NONACHLOROBIPHENYL