2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl

2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl