2,2',3,4',5,5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4',5,5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL