2,2',3,3',5,5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',5,5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL