2,2',3,3',4,5'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',4,5'-HEXACHLOROBIPHENYL