2,2',3,3',5,6,6'-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,2',3,3',5,6,6'-HEPTACHLOROBIPHENYL