2,2',3,5,5',6-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,5,5',6-HEXACHLOROBIPHENYL