5-(2-Methoxy-ethyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine

5-(2-Methoxy-ethyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine