1H-2-Benzopyran-1-one, 4-methyl-3-phenyl-

1H-2-Benzopyran-1-one, 4-methyl-3-phenyl-