6-(4-fluorophenyl)-4-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one

6-(4-fluorophenyl)-4-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one