4-amino-2,6-dimethyl-5-[5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-3-one

4-amino-2,6-dimethyl-5-[5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2,3-dihydropyridazin-3-one