3H-Pyrazol-3-one, 4-[[(4-chlorophenyl)methylene]amino]-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-

3H-Pyrazol-3-one, 4-[[(4-chlorophenyl)methylene]amino]-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-