2,2',3,4,5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4,5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL