2,2',3,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL