Benzothiazole, 2-[(4-chlorophenoxy)methyl]-

Benzothiazole, 2-[(4-chlorophenoxy)methyl]-