3-(D-Gluconoylamino)propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride

3-(D-Gluconoylamino)propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride