Ethyl 4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-2-phenyl-1-benzofuran-3-carboxylate

Ethyl 4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-2-phenyl-1-benzofuran-3-carboxylate