2-(6-chloro-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one

2-(6-chloro-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one