4-methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine

4-methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine