4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine

4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine