4-methyl-1,5-naphthyridine

4-methyl-1,5-naphthyridine