4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one

4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one