4-methoxy-4-phenylbutanenitrile

4-methoxy-4-phenylbutanenitrile