4-formyl-2,6-dimethoxyphenyl acetate

4-formyl-2,6-dimethoxyphenyl acetate